GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W  ZATORACH

§ 1. Zasady

 1. Korzystanie z Czytelni Internetowej jest bezpłatne.
 2. Za usługi kserograficzne nie pobierane są opłaty.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usług wynikające z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 4. Z Czytelni Internetowej można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9°° do 15°°.
 5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia Czytelni Internetowej bez wcześniejszego poinformowania.
 6. W przypadku większej ilości osób chętnych do korzystania z zasobów komputerowych, pracownik Biblioteki może ograniczyć czas trwania sesji do 1 godziny.
 7. W Czytelni Internetowej należy zachowywać się cicho. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być odsłuchiwany tylko przez słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 8. Wyszukiwania internetowe mają służyć celom informacyjnym i edukacyjnym. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach komercyjnych.
 9. Pracownik Biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 10. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz wszelkie komunikaty o obecności wirusów należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych, bądź go wydrukować bezpłatnie.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
 13. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.
 14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itd.
 15. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

§ 2. Ograniczenia

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian konfiguracji systemu       operacyjnego, z   zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do działalności i wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.).
 3. Kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.
 4. Korzystania z oprogramowania typu P2P (np.: emule, torrent itp.).
 5. Przesiadania się na inne stanowiska komputerowe bez uprzedniego poinformowania bibliotekarza.

§ 3. Odpowiedzialność  użytkownika

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 2. Pracownik Biblioteki może odmówić dostępu do komputera jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

§ 4. Przepisy  końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputera, na podstawie decyzji podjętej przez pracownika Biblioteki.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się.
 3. Biblioteka informuje, iż zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) zbierane i przechowywane dane osobowe czytelników (użytkowników) służą jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa. Każdy czytelnik (użytkownik) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych baza danych  Czytelników Biblioteki została zarejestrowana w Biurze generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zatorach, ul. Jana Pawła II 106, tel. 29 741-03-88, e-mail: gbpzatory@wp.pl
 2. Inpektorem Danych Osobowych w Bibliotece jest Pan Maksymilian Michalski e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia               27 kwietnia 2016 r.) w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 5. Dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zaprzestania korzystania z usług Biblioteki.
 6. Udostępnianie danych osobowych nie jest przewidziane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Biblioteka powierza przetwarzanie danych osobowych czytelników Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul. Koszykowej 26/28, 00 -950 Warszawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.


Zatory, 10.07.2018 r.